1

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

rok szkolny 2021/2022

Małgorzata Gerhant-Adamowicz – przewodnicząca

Magdalena Toś-Piasecka – sekretarz

Paulina Marzec – skarbnik

Anna Gołębiowska

Agnieszka Morek

Iwona Maj

Justyna Dacko

Magdalena Kęcik

 

 

 

Numer konta Rady Rodziców LO w Opolu Lubelskim:

BS           39873500070012460520000010

 

 

 

Regulamin Rady Rodziców

Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Rodzicielski organ szkoły nosi nazwę Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim
 2. Rada Rodziców jest organem autonomicznym, demokratycznie wybranym, samorządnym przedstawicielem rodziców, reprezentującym wszystkich rodziców LO, współpracującym z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i organizacjami nadzorującymi szkołę w realizacji zadań szkoły, gdzie pojęcie „szkoła” oznacza instytucję oświatowo – wychowawczą zajmującą się kształceniem i wychowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych, stosownie do przyjętych w danym społeczeństwie celów i zadań oraz koncepcji oświatowo – wychowawczych i programów.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad klasowych wybranym przez zebranie rodziców uczniów każdej klasy w wyborach na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Wybór następuje zwykłą większością głosów.
 • 2

Regulamin Rady Rodziców określa:

 1. Cele i zadania Rady Rodziców;
 2. Organizację ogółu rodziców i Rady Rodziców;
 3. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców;
 4. Zasady wyborów do organów Rady Rodziców;
 5. Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów;
 6. Zasady gromadzenia, wydatkowania i obsługi rachunkowej funduszy Rady Rodziców;
 7. Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców.

Rozdział II

Cele i zadania Rady Rodziców

 • 3
 1. Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie interesów rodziców i opiekunów uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim przez podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności współdziałania w procesie wychowania, nauczania i opieki.

2.Rada Rodziców realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. Zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej oraz organowi nadzorującemu szkołę w sprawach związanych z działalność szkoły;
 2. Pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju szkoły;
 3. Spójne oddziaływanie na młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z jej potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi;
 4. Formułowanie wniosków i opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawach;
 5. Finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej szkoły;
 6. Wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego;
 7. Współpracę z dyrektorem i nauczycielami szkoły w celu poprawy jakości jej pracy;
 8. Aktywizowanie rodziców do czynnej współpracy z Radą Rodziców.
 9. Do zadań Rady Rodziców należy:
 10. Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad szkołą;
 11. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie realizowane przez nauczycieli treści i działania o charakterze wychowawczym kierowane do uczniów oraz Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym kierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli, zapewnienie sprawnego przepływu informacji między rodzicami a organami Szkoły;
 12. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, opiniowanie dokumentów szkolnych i projektów planów finansowych;
 13. Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;
 14. Na wniosek dyrektora szkoły wyrażanie opinii na temat pracy nauczyciela kończącego staż i podlegającego ocenie dorobku;
 15. Dokonywanie wyboru przedstawiciela reprezentującego Radę Rodziców podczas konkursu na dyrektora szkoły;
 16. Wybór przedstawicieli rodziców do zgromadzeń i komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów szkoły;
 17. Uchwalanie corocznego preliminarza Rady Rodziców lub jego zmian;
 18. Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców niezbędnych do wspierania potrzeb Szkoły, ustalania zasad wydatkowania tych funduszy,
 19. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla potrzeb szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą, w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,
 20. Współudział w realizacji działań opiekuńczo – wychowawczych podejmowanych na podstawie Programu profilaktyki i Programu wychowawczego obowiązującego w szkole.
 21. Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu

Rozdział III

Skład i struktura Organów Rady Rodziców oraz sposób ich powoływania

 • 4
 1. Rada Klasowa rodziców wybierana jest w głosowaniu tajnym przez ogólne zebranie rodziców danej klasy na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu, na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym, które musi się odbyć do dnia 30 września.
 2. Rada Rodziców złożona z przedstawicieli Rad Klasowych zbiera się na zebraniu do dnia 15 października i konstytuuje swój skład osobowy.
 3. Organem przedstawicielskim i wykonawczym Rady Rodziców jest Prezydium, wybrane spośród Rady Rodziców w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 4. Prezydium Rady Rodziców składa się z :

– Przewodniczącego,

– Skarbnika,

– Sekretarza.

 1. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego obowiązki przejmuje skarbnik
 2. Organem kontrolującym prawidłowość działania Rady jest Komisja rewizyjna (co najmniej 2 osoby) wybrana spośród Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na zebraniu plenarnym.
 3. Kadencja Członka Rady Rodziców upływa w roku szkolnym ukończenia szkoły przez ucznia, którego rodzic jest członkiem Prezydium Rady Rodziców, jednak nie wcześniej niż do ukonstytuowania się nowego składu Rady Rodziców.
 4. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się w po każdym zebraniu z rodzicami i w zależności od potrzeb.
 5. Posiedzenia Rady Rodziców mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy Rady Rodziców oraz na wniosek dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział IV

Tryb i zakres działania organów Rady Rodziców

 • 5
 1. Zakres i tryb działania rad klasowych to w szczególności:
  1. Współdziałanie z rodzicami i włączanie ich do realizacji zadań zgodnie z własnym planem pracy;
  2. Współdziałanie z Radą Rodziców w realizacji zadań ogólnoszkolnych;
  3. Współdziałanie z Radą Rodziców w celu realizacji planu pracy Rady Rodziców;
  4. Zwoływanie zebrań rodziców w uzasadnionych przypadkach, a także na wniosek wychowawcy.
  5. Zakres i tryb działania Rady Rodziców:
   1. Reprezentowanie ogółu rodziców uczniów Szkoły, wobec dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz;
   2. Realizacja planu pracy Rady Rodziców;
   3. Podejmowanie decyzji dotyczących działalności, zakresu i realizacji zadań finansowo-gospodarczych;
   4. Ścisłe współdziałanie z dyrektorem i Radą Pedagogiczną;
   5. Przekazywanie dyrektorowi decyzji, opinii i wniosków Rady Rodziców;
   6. Przygotowywanie zebrań Rady Rodziców;
   7. Prowadzenie korespondencji i dokumentacji zebrań Rady Rodziców;
   8. Prawidłowe przechowywanie całości dokumentacji Rady Rodziców.
   9. Pracami Rady Rodziców i Prezydium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Sekretarz.

3.Zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej:

 1. Czuwanie nad zgodnością działania poszczególnych organów Rady Rodziców zgodnie z regulaminem i przepisami ogólnie obowiązującymi w działalności finansowo-gospodarczej;
 2. Składanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli, łącznie z wnioskami pokontrolnymi przed Radą Rodziców;
 3. Opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców;
 4. Wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę Rodziców.
 5. Finanse Rady Rodziców mogą być kontrolowane jedynie przez Komisję Rewizyjną, Regionalną Izbę Obrachunkową i Urząd Skarbowy.
 6. Członkowie Rady Rodziców wykonują swoją pracę społecznie.

Rozdział V

Podejmowanie uchwał

 • 6
 1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady Rodziców, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
 3. Rada Rodziców upoważnia prezydium do podejmowania decyzji w imieniu Rady.
 4. Uchwały Rady oraz prezydium Rady Rodziców, które są podejmowane w okresie między zebraniami Rady, są obowiązujące dla wszystkich rodziców.
 5. W przypadku podjęcia przez Radę Rodziców lub prezydium Rady uchwały sprzecznej z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor może zawiesić jej wykonanie i w termie 7 dni uzgodnić z prezydium dalszy tok postępowania.

Rozdział VI

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

 • 7
 1. Główne źródła funduszy Rady Rodziców to: dobrowolne składki rodziców, a także darowizny od osób fizycznych i prawnych.
 2. Projekt planu finansowego opracowuje Prezydium Rady Rodziców na każdy rok szkolny, uwzględniając przewidywane wpływy i wydatki w nowym roku szkolnym. W okresie od 1 września do zatwierdzenia planu finansowego na dany rok szkolny fundusze wydawane są wg planu finansowego z roku poprzedniego.
 3. Fundusze Rady Rodziców mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych szkoły, w tym szczególnie udzielanie szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami.
 4. Wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady Rodziców mogą składać:
  1. Dyrektor,
  2. Nauczyciele,
  3. Rady klasowe,
  4. Samorząd Uczniowski.
 5. Rada może posiadać środki na koncie bankowym, a osobami uprawnionymi do jednoosobowego rozporządzania tymi środkami i reprezentowania Rady Rodziców przed bankiem są: Przewodniczący i Skarbnik.
 6. Środki Rady Rodziców mogą być wykorzystywane na udzielenie szkole pomocy materialnej:
  1. Przyznawanie najlepszym uczniom nagród finansowych,
  2. Zakup nagród dla uczniów szkoły,
  3. Współudział w kosztach utrzymania i modernizacji szkoły między innymi: zakup pomocy naukowych dla pracowni przedmiotowych, zakup książek do biblioteki;
  4. Wspomaganie finansowe imprez okolicznościowych;
  5. Inne wydatki uznane przez Radę Rodziców za celowe.
 7. Za podstawę dokonania wypłaty z Rady Rodziców mogą służyć tylko oryginalne dowody księgowe (rachunki, paragony, dowody wewnętrzne kasy fiskalnej), podpisane przez Przewodniczącego Rady Rodziców lub członka Prezydium Rady Rodziców, a wszelkie wydatki podlegają ewidencji księgowej.
 8. Za prawidłową działalność gospodarczo-finansową Rady Rodziców odpowiada Prezydium Rady Rodziców.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 • 8
 1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzone uchwałą Rady Rodziców.
 2. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada Rodziców w drodze uchwały.
 3. W działalności finansowej Rady Rodziców obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.
 4. W przypadku nierespektowania uprawnień Rady Rodziców przez dyrekcję szkoły, podległych jej pracowników, a także Radę Pedagogiczną, Prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemnie zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora szkoły lub kierownictw pozostałych organów szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.
 5. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły wynikającego z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia Prezydium rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.
 6. Rada posługuje się pieczęcią podłużną o treści:

„Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim, ul. Lipowa 23”

 1. Niniejszy regulamin może być w każdej chwili zmieniony w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.k