image_pdfimage_print

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20050726122534111

ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

1. Egzamin  maturalny  jest  przeprowadzany  z  przedmiotów  obowiązkowych  oraz  przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej (por. Tabela 1.).

2. W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych:

 • absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu w części pisemnej
 • absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz przedmiotu, o którym mowa w punkcie a.
 • wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.

TABELA 1. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE I DODATKOWE NA EGZAMINIE MATURALNYM OD 2015 R.

Przedmioty obowiązkowe Przedmioty dodatkowe
część pisemna część ustna część pisemna część ustna
język polski

(POZIOM PODSTAWOWY)

język obcy nowożytny

(POZIOM PODSTAWOWY)

 

matematyka

(POZIOM PODSTAWOWY)

 

język mniejszości narodowej

(POZIOM PODSTAWOWY)1

język polski

(BEZ OKREŚLANIA POZIOMU)

język obcy nowożytny

(BEZ OKREŚLANIA POZIOMU)

 

 

 

 

język mniejszości narodowej

(BEZ OKREŚLANIA POZIOMU) 1

każdy absolwent przystępuje obowiązkowo do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego wybór spośród:

 • język mniejszości etnicznej

(BEZ OKREŚLANIA POZIOMU) 3

 • język mniejszości narodowej

(BEZ OKREŚLANIA POZIOMU) 3, 4

 • język obcy nowożytny (BEZ OKREŚLANIA POZIOMU LUB POZIOM DWUJĘZYCZNY) 2, 3, 4
 • język regionalny

(BEZ OKREŚLANIA POZIOMU) 3

wybór spośród:

 • biologia

(POZIOM ROZSZERZONY)

 • chemia

(POZIOM ROZSZERZONY)

 • filozofia

(POZIOM ROZSZERZONY)

 • fizyka

(POZIOM ROZSZERZONY)

 • geografia

(POZIOM ROZSZERZONY)

 • historia

(POZIOM ROZSZERZONY)

 • historia muzyki

(POZIOM ROZSZERZONY)

 • historia sztuki

(POZIOM ROZSZERZONY)

 • informatyka

(POZIOM ROZSZERZONY)

 • język łaciński i kultura antyczna

(POZIOM ROZSZERZONY)

 • język mniejszości etnicznej

(POZIOM ROZSZERZONY)

 • język mniejszości narodowej

(POZIOM ROZSZERZONY)

 • język obcy nowożytny

(POZIOM ROZSZERZONY LUB DWUJĘZYCZNY) 2

 • język polski

(POZIOM ROZSZERZONY)

 • język regionalny

(POZIOM ROZSZERZONY)

 • matematyka

(POZIOM ROZSZERZONY)

 • wiedza o społeczeństwie

(POZIOM ROZSZERZONY)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJAŚNIENIA:

   1. Do egzaminu z języka mniejszości narodowej jako przedmiotu obowiązkowego przystępują wyłącznie absolwenci szkół i oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej.
   2. Do egzaminu z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał.
   3. Jeżeli absolwent zdecyduje się przystąpić do części ustnej egzaminu z języka mniejszości etnicznej, narodowej, obcego nowożytnego lub regionalnego – musi również przystąpić do części pisemnej egzaminu z tego samego języka odpowiednio  na  poziomie  rozszerzonym  albo  –  jako  dodatkowa  opcja  w  przypadku  języka  obcego  nowożytnego– dwujęzycznym.
   4. Opcje wyboru języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego oraz dodatkowego zostały przedstawione w sekcji D.

3. Do  egzaminu  maturalnego  –  zarówno  w  części  ustnej,  jak  i  w  części  pisemnej  –  zdający przystępuje w szkole, którą ukończył.

4. W szczególnych wypadkach absolwent może zostać skierowany na egzamin maturalny do innej szkoły, np.

 • w przypadku części ustnej – jeżeli w danej szkole nie ma nauczycieli specjalistów z zakresu danego języka obcego nowożytnego
 • w przypadku części ustnej i/lub pisemnej – jeżeli macierzysta szkoła absolwenta została  zlikwidowana lub przekształcona.

 

2.      EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO JAKO PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO I DODATKOWEGO

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

Do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego, tego samego w części pisemnej i ustnej, obowiązkowo przystępują wszyscy absolwenci ubiegający się o uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Język obcy nowożytny może być również wybrany jako przedmiot dodatkowy. W danym roku szkolnym absolwent obowiązkowo przystępuje do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej – może to być język obcy nowożytny. Absolwent może również przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych, wśród których mogą być języki obce.

1. Jeżeli absolwent wybrał jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny, który zdawał również jako przedmiot obowiązkowy, wówczas przystępuje do egzaminu z tego języka:
a. albo wyłącznie w części pisemnej – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym
b. albo w części ustnej i w części pisemnej – wyłącznie na poziomie dwujęzycznym.
2. Jeżeli absolwent wybrał jako przedmiot dodatkowy inny język obcy nowożytny niż ten, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy, wówczas przystępuje do egzaminu z tego języka:
a. albo wyłącznie w części pisemnej – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym
b. albo w części ustnej i w części pisemnej, wybierając jedną z dwóch opcji: (i) część ustna–   bez określania poziomu i część pisemna – na poziomie rozszerzonym albo (ii) część ustna na poziomie dwujęzycznym i część pisemna – również na poziomie dwujęzycznym.

 

3.      KALENDARZ EGZAMINACYJNY

 • do 30 września– Uczeń  składa wstępną deklarację dotyczącą przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. Deklarację tę uczeń składa:

a. dyrektorowi szkoły, którą kończy – w przypadku uczniów (słuchaczy), którzy zamierzają przystąpić do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu szkoły lub którzy ukończyli szkołę w latach wcześniejszych LUB

  • do 7 lutego-Uczeń (słuchacz) składa ostateczną deklarację dotyczącą przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. Niezłożenie ostatecznej deklaracji jest jednoznaczne z tym, że wstępna deklaracja staje się ostateczną.
   • majTermin główny egzaminu maturalnego.
   • czerwiecTERMIN DODATKOWY
   • 1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców , może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu 2020 r.).
   • 2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1., absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu.
   • koniec czerwca /początek lipca– Przekazanie dyrektorom szkół przez komisje okręgowe świadectw dojrzałości oraz aneksów do świadectw dojrzałości.
   • 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego– Uprawniony absolwent składa dyrektorowi szkoły oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego w terminie poprawkowym.(Dotyczy absolwentów, którzy nie zdali egzaminu maturalnego wyłącznie   z jednego egzaminu obowiązkowego i żaden z egzaminów obowiązkowych nie został im unieważniony.)
   • sierpieńTERMIN POPRAWKOWY
   • 1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:
   • a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
   • b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
   • 2. Absolwent, o którym mowa w pkt. 1., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego  składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną.

4. DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH
1. Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających są wymienione w komunikacie o dostosowaniach

2. Dostosowanie formy egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności absolwenta, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność. Nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dla absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.

3. Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla zdających:

a. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

b. słabowidzących

c. niewidomych

d. słabosłyszących

e. niesłyszących

f. z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

g. z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

4. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między innymi na:

a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym zdającego

b. zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu maturalnego

e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu maturalnego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zdającego

f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela wspomagającego zdającego w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.
5. Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, to:

a. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

c. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

d. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

e. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się

f. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku:

• uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną

• cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

6. Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w pkt. 6d, przedkłada się wraz z deklaracją Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w pkt. 6e, przedkłada się wraz z deklaracją.

7. Opinia, o której mowa w pkt. 5., może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej (§ 4 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 1.11.).

8. W przypadku absolwenta szkoły w zakładzie karnym lub areszcie śledczym opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się może wydać psycholog zatrudniony odpowiednio w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.

9. W przypadkach losowych dokumenty, o których mowa w pkt. 5., 6. oraz 7, mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

10. Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w pkt. 6f, jest wydawana na wniosek: a. nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia, lub b. rodziców albo pełnoletniego ucznia.

11. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego.

12. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, wymienionych w komunikacie o dostosowaniach, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego dla ucznia lub absolwenta, za wyjątkiem zdającego, o którym mowa w pkt. 3.9.17.

13. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia lub absolwenta do egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie o dostosowaniach .

14. W przypadku absolwenta chorego, niesprawnego czasowo lub posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości absolwenta, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, wymienionych w komunikacie o dostosowaniach, wskazuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

15. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie ucznia lub absolwenta o wskazanym odpowiednio przez radę pedagogiczną lub przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

16. Uczeń/absolwent składa oświadczenie (również w załączniku 4b) o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.

17. Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby nie później niż do 15 lutego 2016 r. do okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazane zostały informacje o wszystkich rodzajach dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, w tym w szczególności: a. konieczności przygotowania arkuszy wymienionych w pkt. 3.9.3f, 3.9.3g b. liczbie oraz rodzaju arkuszy przeznaczonych dla nauczycieli wspomagających (za wyjątkiem arkuszy dla absolwentów niewidomych, ponieważ w ich przypadku dla każdego zdającego wysyłany jest do szkoły pakiet zawierający – oprócz arkusza w piśmie Braille’a – również czarnodruk dla nauczyciela wspomagającego).

18. W przypadku absolwenta posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone istnieje możliwość skorzystania z dostosowań przewidzianych dla poszczególnych niepełnosprawności. Dostosowanie takie wymaga pisemnego porozumienia z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

22. Absolwent niesłyszący jest zwolniony z części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego.

23. Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego wystąpiła po przekazaniu wykazu, o którym mowa w pkt. 3.6.1., dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie ucznia albo absolwenta o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego.

5. OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY


1.
Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla: a. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla b. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

2. „Kolejny raz”, o którym mowa w pkt. 1., oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

 

Szczegółowe informacje na stronie CKE i OKE w Krakowie!

 

6. OCENIANIE I WYNIKI EGZAMINU

1. Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi:

a.otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej

b.przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej.

2. Egzamin uważa się za niezdany, jeli:

a. nie został spełniony którykolwiek z warunków podanych w punkcie 1. oraz/lub

b. egzamin z któregokolwiek przedmiotu obowiązkowego lub z jedynego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej został unieważniony albo w trakcie samego egzaminu, albo w wyniku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań podczas sprawdzania prac.

3. Jeżeli zdający nie zda któregokolwiek egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej, nie powinien rezygnować z przystępowania do kolejnych egzaminów w tej samej sesji, zgodnie z określonym harmonogramem.

4. Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje dobrowolnie, nie mawpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na świadectwie dojrzałości.

5. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis.

6.  Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. W przypadku egzaminów w części pisemnej (zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych) podane będą dwie liczby: wynik w procentach oraz wynik na skali centylowej.

a.Wynik w procentach to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które absolwent uzyskał za rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym. Na przykład jeśli absolwent za rozwiązanie zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym zdobył 39 punktów spośród 50 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik równy 78%.

b.Wynik na skali centylowej to odsetek liczby maturzystów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu na danym poziomie wynik taki sam lub niższy niż dany absolwent. Na przyad zdający, którego wynik centylowy z matematyki na poziomie rozszerzonym wynosi 82, dowie się, że 82% wszystkich maturzystów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym, uzyskało za rozwiązanie zadań wynik taki sam jak on lub niższy, a 18% maturzystów uzyskało wynik wyższy.

7. PRZEDMIOTOWY INFORMATOR MATURALNY