Konkurs poświęcony 100-leciu Cudu nad Wisłą i 40-leciu Lubelskiego Lipca

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła w Lublinie we współpracy z Lubelską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy oraz Stowarzyszeniem „Łabędź” zapraszają do udziału w konkursie poświęconym 100-leciu Cudu nad Wisłą i 40-leciu Lubelskiego Lipca.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego, uczestników OHP, uczestników zająć w Młodzieżowych Domach Kultury. Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych uczniów oraz szacunku wobec dokonań Polaków, a także zachęcenie do poznawania trudnych dziejów naszej Ojczyzny.

Dla zainteresowanych uczniów regulamin poniżej:

I. Organizator: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła w Lublinie
II. Współorganizatorzy: Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców
Pracy, Stowarzyszenie „Łabędź”
Przedmiotem konkursu jest:
• Działalność patriotów polskich w odniesieniu do lokalnych wspólnot.
• Ukazanie wpływu bohaterów na losy ojczyzny.
• Ukazanie przekazu, jaki może płynąć dla współczesnych ludzi z historii życia
bohaterów.
IV. Zasady konkursu
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół lubelskich, uczestników OHP, uczestników
zająć w Młodzieżowych Domach Kultury, świetlicach środowiskowych itp.
Zadania dla uczestników:
Przedstawienie wydarzeń Cudu nad Wisłą lub wydarzeń związanych z decydującą
fazą wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r.;
Ukazanie bohaterów tych wydarzeń (cenne byłoby dotarcie do rodzin lokalnych
bohaterów z terenu zamieszkania uczestnika konkursu);
Przedstawienie wydarzeń związanych ze strajkami Lubelskiego Lipca 1980 r. (cenne
byłoby dotarcie do rodzin lokalnych bohaterów z terenu zamieszkania uczestnika
konkursu).
V. Wymogi formalne:
• Prace przesyłane na Konkurs nie mogą być pracami zgłaszanymi do innych
konkursów tego typu.
• Dopuszcza się prace indywidualne lub zespołów dwóch uczniów. W przypadku
prac zespołowych zalicza się ją do kategorii starszego z uczestników konkursu.
• Dopuszcza się prace o objętości do 10 stron znormalizowanego tekstu formatu
A4. Dodatkowo mogą one zawierać aneksy: np. zdjęcia, kserokopie
dokumentów, szkice, obrazy, mapy, itp.
• Fotografie, dokumenty przyjmowane są w formie kopii (skan, ksero, forma
elektroniczna).
• UWAGA: Prace poza wersją wydrukowaną, muszą także zawierać wersję
elektroniczną (np. na płycie CD, DVD z następującymi plikami: treść w pliku
edytowalnym – np. Word i wersji PDF, ilustracje w wersji graficznej np. tiff, gif
itp. rozdzielczość co najmniej 300 dpi, wersje audio).
• Do prac konkursowych należy dołączyć:
o Kartę uczestnika konkursu (załącznik nr 1),
o Zgodę rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku uczestników
niepełnoletnich na bezpłatne wykorzystanie pracy w druku, publikacje
internetowe, ogłoszenie wyników konkursu, wyeksponowanie w innych
miejscach z podaniem danych osobowych autora w celu popularyzacji
konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (załącznik nr 2).
o Zgodę pełnoletniego uczestnika konkursu na bezpłatne wykorzystanie
pracy w druku, publikacje internetowe, ogłoszenie wyników konkursu,
wyeksponowanie w innych miejscach z podaniem danych osobowych
autora w celu popularyzacji konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (załącznik nr 3).
• Prace przesyłane są za pośrednictwem szkół i placówek, o których mowa
w pkt. IV, lub indywidualnie. Z każdej szkoły może brać udział dowolna liczba
uczestników.
• Prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu i pozostaną w zbiorach
organizatora Konkursu.
• Organizatorzy dopuszczają możliwość skatalogowania prac
i rozpowszechniania ich w różnych formach w całości lub fragmentach.
VI. Termin nadsyłania prac
Prace należy dostarczyć na adres: Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych
Hufców Pracy, ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin (z dopiskiem „Konkurs poświęcony
100-leciu Cudu nad Wisłą i 40-leciu Lubelskiego Lipca”) do dnia 15 października
2020 r. (w przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego).
VII. Rozstrzygnięcie konkursu
• Prace będą oceniane przez komisję powołaną przez organizatorów.
• Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, poprawność merytoryczna,
stylistyczna i ortograficzna, oryginalność ujęcia tematu.
• Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni, a prace – w miarę możliwości
– zostaną opublikowane.
• Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub
zaskarżeniu.
• Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej, przekazane
mediom, a laureaci wraz z opiekunami za pośrednictwem szkół, placówek
wymienionych w pkt. IV, lub indywidualnie zaproszeni na uroczyste wręczenie
nagród i wyróżnień.
VIII. Nagrody
1. Aparat fotograficzny (cyfrowy)
2. Laptop (używany)
3. Odtwarzacze MP3, MP4
4. Książki
5. Zestawy plastyczne
Nagrody dla szkół: Najliczniej reprezentowana szkoła otrzyma upominek.