REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

IM. ADAMA MICKIEWICZA W OPOLU LUBELSKIM

 

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991 r. – Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.

 

Regulamin zawiera:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cele i zadania Samorządu
 3. Struktura Samorządu Uczniowskiego
 4. Tryb przeprowadzania wyborów
 5. Działalność gospodarcza
 6. Dokumentacja
 7. Przepisy końcowe

 

 

I. Postanowienia ogólne:

 

Art. 1

W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.

Art. 2

Samorząd tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły.

Art. 3

Zasady  wybierania  i  działania  organów  Samorządu  określa  Regulamin  uchwalony  przez  ogół  uczniów  w

głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Art. 4

Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.

Art. 5

Działalność Samorządu wspiera i nadzoruje Opiekun tj. nauczyciel wybrany przez uczniów.

Art. 6

Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących takich praw uczniów jak:

 1. Prawa do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
 2. Prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem, w tym prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, prowadzenia radiowęzła itp.
 3. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią i stawianymi celami.
 4. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 5. Prawo do wskazania nauczyciela będącego Opiekunem Samorządu.
 6. Prawo do tworzenia własnych funduszy i dysponowania nimi w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.
 7. Prawo do udzielania w uzasadnionym przypadku poręczenia za ucznia, któremu grozi kara dyscyplinarna.

Art. 7

Organem informującym o pracy Samorządu są: ogłoszenia, gazetka ścienna, gazeta szkolna, strona internetowa szkoły,.

 

 

II Cele i zadania:

 

Art. 8

Cele:

 1. Celem Samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności.
 2. Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Art. 9

Zadania Samorządu:

 1. Organizowanie  i  zachęcanie  całej  społeczności  uczniowskiej  do  należytego  spełniania  obowiązków szkolnych.
 2. Przedstawianie Dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.
 3. Współdziałanie  z  Dyrektorem  szkoły,  Radą  Pedagogiczną,  Radą  Rodziców  w  zapewnieniu  uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.
 4. Rozwijanie     zainteresowań     naukowych,     kulturalnych,     sportowych,     turystycznych,     organizowanie wypoczynku i rozrywki.
 5. Organizowanie imprez (za przebieg dyskotek, spotkań na terenie szkoły odpowiedzialny jest Samorząd).
 6. Organizowanie  pomocy  koleżeńskiej  uczniom  napotykającym  trudności  w  szkole i w  środowisku uczniowskim.
 7. Ponoszenie współodpowiedzialności za pracę nad kształceniem i wychowaniem:
  • wyrabianie potrzeb poznawczych,
  • wyzwalanie twórczej aktywności,
  • wdrażanie do samodzielnych poszukiwań,
  • zaszczepianie i pielęgnowanie pozytywnych cech charakteru:
   • odpowiedzialność,
   • obowiązkowość,
   • samodzielność,
   • uczciwość,
   • godność,
   • wrażliwość,
   • wyrabianie nawyków i umiejętności:
    • organizowania własnego czasu,
    • samokontroli,
    • pracy nad doskonaleniem własnej osoby,
    • rozumieniem własnego życia i życia innych ludzi,
    • zachowania swojej indywidualności przy systematycznym jej doskonaleniu,
    • samooceny efektów swej sprawności i skuteczności działania,
    • prezentowania poczucia tożsamości narodowej i kulturowej,
    • wdrażanie do:
     • życia w prawdzie,
     • cenienia wolności i dobra,
     • dostrzegania piękna świata,
     • ćwiczenia woli,
     • kierowania własnym rozwojem intelektualnym i moralnym,
     • kształtowania własnego charakteru,
     • kierowania się miłością w kontaktach międzyludzkich.
 8. Organizowanie kontaktów z Samorządami Uczniowskimi i społecznościami uczniowskimi innych szkół.

 

W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami spoza szkoły Rada Samorządu może zaprosić na swoje posiedzenie przedstawicieli Samorządów Uczniowskich innych szkół.

 

 

III.  Struktura Samorządu Uczniowskiego:

 

Art. 10

Organami Samorządu są:

 1. Zebranie wszystkich uczniów szkoły (walne).
 2. Rada Samorządu.
 3. Przewodniczący Samorządu.
 4. Zarząd Rady.
 5. Rzecznik Praw Ucznia.
 6. Sekcje stałe i doraźne.
 7. Komisja rewizyjna.

Art. 11

Kadencja organów samorządu trwa 1 rok.

Art. 12

Organy  Samorządu  zobowiązane  są  raz  w  roku  składać  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  na  ogólnym zebraniu uczniów.

 

Walne Zebranie Uczniów

 

Art. 13

Walne zebranie uczniów zwoływane jest na wniosek:

 1. co najmniej 1/5 uczniów szkoły,
 2. Przewodniczącego Samorządu,
 3. Rady Samorządu Uczniowskiego.

Art. 14

 1. Prawo do udziału w walnym zebraniu mają wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły.
 2. W ogólnym zebraniu szkolnym mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor szkoły i nauczyciele.

Art.15

Walne zebranie powinno być zwołane najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku.

O  czasie,  miejscu  i  proponowanym  porządku  obrad  zawiadamia  się  wszystkich  uczniów  przez  pisemne ogłoszenie umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz w formie komunikatów podanych w klasach.

Art. 16

Walne zebranie uczniów podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów.

Art. 17

Do kompetencji walnego zebrania należy:

 1. przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Samorządu, wyrażanie swojej opinii o pracy Samorządu, Przewodniczącego i sekcji.
 2. odwołanie organów Samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wykonują powierzonych im zadań.
 3. proponowanie kandydatur nauczycieli na opiekunów samorządu.
 4. uchwalenie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

Art. 18

Ogólne zebranie uczniów może być połączone z apelem szkolnym.

 

Rada Samorządu Uczniowskiego

 

Art. 19

Radę Samorządu tworzą:

 • Przewodniczący SU
 • Zastępca Przewodniczącego
 • Sekretarz
 • Skarbnik
 • Przewodniczący sekcji
 • Samorządy Klasowe

Art. 20

 1. Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący, Opiekun Samorządu lub Dyrektor w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 2. Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

Art. 21

Rada Samorządu Uczniowskiego:

 • zwołuje walne zebranie uczniów.
 • opracowuje i przedstawia projekt programu prac Samorządu.
 • jest pośrednim wyrazicielem woli uczniów, a bezpośrednim walnego zgromadzenia, wobec Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej.
 • Rada Samorządu ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla szkoły.
 • wybiera spośród członków Rady, sekretarza i skarbnika. Przewodniczący i jego zastępca nie mogą ubiegać się o funkcje skarbnika i sekretarza.

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

 

Art. 22

 1. Reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 2. Kieruje pracą Samorządu w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.
 3. Organizuje współdziałanie Samorządu Uczniowskiego z Samorządami Klasowymi.
 4. Planuje i prowadzi zebrania Samorządu.
 5. Przewodniczy walnemu zebraniu uczniów.
 6. Kadencja Przewodniczącego trwa jeden rok.
 7. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed zakończeniem kadencji.

 

Zastępca przewodniczącego

 

Art. 23

 1. W czasie nieobecności Przewodniczącego pełni jego obowiązki.
 2. Kadencja Zastępcy Przewodniczącego Samorządu trwa jeden rok.
 3. Zastępca  Przewodniczącego  Samorządu  z  uzasadnionej  przyczyny  może  podać  się  do  dymisji  przed

zakończeniem kadencji.

 

Sekretarz

 

Art. 24

 1. Sekretarz powoływany jest przez Samorząd na jednoroczną kadencję.
 2. Sekretarz:
  • protokołuje zebrania, wybory, konkursy itp.
  • odpowiada za dostarczenie protokołów osobom zainteresowanym,
  • prowadzi korespondencję,
  • zbiera pisemne wnioski uczniów napływające do Samorządu.
  • Powołuje osoby odpowiedzialne za przekazywanie społeczności uczniowskiej wszystkich informacji przez ogłoszenia, gazetkę szkolną lub stronę internetową szkoły.
 3. W uzasadnionych przypadkach Sekretarz może podać się do dymisji przed końcem kadencji lub zostać odwołany przez Samorząd lub jego opiekunów (w takim przypadku Samorząd powołuje nowego Sekretarza).

 

Skarbnik

 

Art. 25

 1. Skarbnik powoływany jest przez Samorząd na jednoroczną kadencję.
 2. Skarbnik:
  • prowadzi dokładny zapis wszystkich operacji finansowych
  • informuje opiekunów Samorządu o stanie kasy, wpływach i wydatkach
  • gromadzi rachunki
  • ponosi odpowiedzialność za zebrane pieniądze
 3. W uzasadnionych przypadkach Skarbnik może podać się do dymisji przed końcem kadencji lub zostać odwołany przez Samorząd lub jego opiekunów (w takim przypadku Samorząd powołuje nowego Skarbnika).

 

Przewodniczący sekcji Rady Samorządu

 

Art. 26

W Samorządzie działają dwie sekcje: sekcja porządkowa i sekcja kulturalna.

Art. 27

 1. Przewodniczący sekcji Rady Samorządu są wybrani spośród członków Rady w głosowaniu jawnym.
 2. Przewodniczący tworzy swoje 6-10 osobowe gabinety w oparciu o kontakty koleżeńskie spośród osób, które chcą i potrafią działać w sekcjach.
 3. Składy sekcji są zatwierdzone przez Radę Samorządu w głosowaniu jawnym.

Art. 28

Do zadań sekcji należy:

 1. Organizowanie działalności, dla której sekcja została powołana.
 2. Współdziałanie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w zakresie zainteresowań każdej sekcji.
 3. Rozstrzyganie sporów między uczniami.
 4. Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności.

 

Opiekun SU

 

Art. 29

 1. Samorządem może opiekować się więcej niż jeden nauczyciel.
 2. Nauczyciel musi wyrazić zgodę na pełnienie funkcji Opiekuna.

Art. 30

Kadencja Opiekuna trwa od 1 do 3 lat.

Art. 31

Główne zadania opiekuna Samorządu Szkolnego to:

 • służenie swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu
 • czuwanie nad całokształtem prac Samorządu
 • monitorowanie prac Samorządu
 • informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich
 • nadzór zgodności działalności Samorządu Uczniowskiego z prawem oświatowym
 • kontrola dokumentacji rozliczeń finansowych.

 

Opiekun samorządu jest jedyną osobą uprawnioną do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych, w związku z działalnością w Samorządzie.

 

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia

 

Art. 32

 1. Rzecznik Praw Ucznia jest wybierany przez Radę Samorządu spośród nauczycieli.
 2. Nauczyciel musi wyrazić zgodę na pełnienie funkcji Rzecznika.

Art. 33

Prawa i obowiązki Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia:

 • egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów
 • proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów
 • przedstawienie na forum Rady Pedagogicznej problemów przestrzegania praw ucznia

Art. 34

Szkolny Rzecznik może:

 • rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie
 • rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego
 • organizować konfrontacje wyjaśniające
 • pośredniczyć w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami
 • uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia
 • inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia

 

Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego

 

Art. 35

Zarząd Rady tworzą:

 • Przewodniczący SU
 • Zastępca Przewodniczącego
 • Opiekun Samorządu
 • Sekretarz
 • Skarbnik
 1. Przewodniczący i zastępca wybierani są przez społeczność szkolną spośród kandydatów, którzy zgłosili swoją kandydaturę do wyborów.
 2. Sekretarz oraz skarbnik wybierani są spośród Rady Samorządu przez wszystkich jej członków.

Art. 36

Do zadań zarządu należy:

 1. Opracowanie programu prac Samorządu.
 2. Reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
 3. Prowadzenie bieżącej dokumentacji prac Rady Samorządu.

 

Komisja rewizyjna

 

Art. 37

Komisja rewizyjna zostaje powołana na pierwszym zebraniu SU w nowym składzie.

Art. 38

Komisję tworzą 3 osoby należące do rady SU.O funkcję członka komisji rewizyjnej nie mogą

ubiegać się przewodniczący SU, jego zastępca, skarbnik.

Art. 39

Kadencja członków Komisji trwa 1 rok.

Art. 40

Do zadań komisji rewizyjnej należy:

 • sprawowanie kontroli nad regulaminowym działaniem Samorządu Uczniowskiego,
 • sprawdzanie sprawozdań finansowych, protokołów wyborczych itp.

 

 

IV.  Tryb przeprowadzania wyborów:

 

Art. 41

 1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom Zespołu Szkół.
 2. Głosowanie jest dobrowolne.

Art. 42

 1. Ogół uczniów wybiera w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i jego zastępcę (Przewodniczącym/zastępcą może zostać uczeń klasy I lub II).
 2. Uczeń może pełnić tę samą funkcję pochodzącą z wyboru nie dłużej niż przez dwie kadencje.

Art. 43

 1. Nad przebiegiem wyborów oraz przestrzeganiem zasad zawartych w ordynacji wyborczej czuwa Komisja Wyborcza składająca się z przedstawicieli klas III.
 2. Przewodniczącym Komisji Wyborczej jest Opiekun Samorządu.
 3. Komisja przyjmuje oraz rozstrzyga skargi dotyczące wyborów.
 4. Członkowie Komisji na czas wyborów mogą być zwolnieni z zajęć lekcyjnych.
 5. Komisja Wyborcza jest odpowiedzialna za przygotowanie kart do głosowania.
 6. Nazwiska na kartach umieszczone są alfabetycznie, obok każdego nazwiska znajduje się symbol klasy, do której uczęszcza kandydat.
 7. Komisja Wyborcza powołana jest od pierwszego dnia marca każdego roku i kończy swą działalność z dniem ogłoszenia wyników.

Art. 44

 1. Kandydaci muszą mieć co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
 2. Kandydaci zgłaszani są do Przewodniczącego Komisji wyborczej do 5 marca włącznie.
 3. Kandydatów wysuwają klasy lub zgłaszają się indywidualnie
 4. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę.
 5. Z każdej klasy może kandydować maksymalnie 3 osoby.

Art. 45

 1. Począwszy od 6 marca rozpoczyna się kampania przedwyborcza.
 2. Na trzy dni przed wyborami nie można prowadzić żadnej kampanii.
 3. Kampania musi mieć charakter kulturalny.
 4. W ramach kampanii przedwyborczej dopuszcza się:
  • rozdawanie ulotek,
  • wywieszanie plakatów na wyznaczonych do tego celu miejscach,
  • wywieszanie plakatów w pracowniach za zgodą opiekuna pracowni,
  • organizowanie spotkań przedwyborczych z kandydatami w czasie przerw oraz na godzinach wychowawczych za zgodą wychowawcy danej klasy.
 5. Kandydat w czasie spotkań może korzystać z pracowni za zgodą opiekuna pracowni.

Art. 46

 1. Wybory odbywają się w drugiej połowie marca.
 2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.
 3. W lokalu wyborczym znajduje się opieczętowana urna.
 4. Głosowanie odbywa się w godzinach 8.00-15.00.
 5. Kolejność głosowania klas ustala dyrekcja.
 6. W dniu wyborów klasy schodzą w czasie lekcji do lokalu wyborczego w celu oddania głosów.
 7. Każda klasa ma na głosowanie około 10 minut.
 8. Komisja po zakończeniu głosowania natychmiast przystępuje do liczenia głosów.
 9. Wyborca ma prawo do oddania jednego głosu.
 10. Wyborca stawia znak „X” przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata.
 11. Głos jest nieważny gdy na karcie postawiono więcej niż jeden znak „X”, nie postawiono żadnego znaku lub w innym przypadku niezgodnym z zasadami głosowania (decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza).

Art. 47

 1. Po sporządzeniu przez Komisję Wyborczą protokołu zawierającego szczegółowe wyniki wyborów jego duplikat wywiesza się na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego, a oryginał otrzymuje Dyrekcja szkoły.
 2. Jeżeli ze względu na równą ilość głosów przydzielonych kandydatom zaistnieje trudność w przyznawaniu mandatów, to Komisja Wyborcza przydziela mandaty w drodze losowania.
 3. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który otrzyma największą ilość głosów.
 4. Zastępcą Przewodniczącego zostaje kandydat z drugą co do ilości liczbą głosów.
 5. Następne wybory organizuje odchodzący Samorząd Uczniowski.
 6. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród siebie sekretarza, skarbnika, przewodniczących sekcji.

Art. 48

 1. Opiekunowie i Rzecznik Praw Ucznia są wybierani w każdym roku szkolnym do 30 września przez Radę Samorządu Uczniowskiego.
 2. Funkcję Opiekuna Samorządu i Rzecznika Praw Ucznia powierza dyrektor szkoły, wybranemu przez Radę Samorządu nauczycielowi.
 3. Nauczyciel musi wyrazić zgodę na pełnienie powierzonej funkcji.

 

 

V.  Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego.

 

Art. 49

Samorząd może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.

Art. 50

Dysponentami funduszy są: Rada Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z Opiekunem SU.

Art. 51

Fundusze Samorządu tworzy się: z kwot uzyskanych z dochodów z imprez organizowanych przez Samorząd, ze składek klasowych, ze środków wypracowanych przez SU oraz od sponsorów .

Art. 52

Operacje  finansowe  i  dokumentację  należy  prowadzić  w  taki  sposób,  aby  zapewniona  była  rzetelność  i dokładność ewidencji.

Art. 53

Rozliczenia finansowe przedstawiane są na Radzie SU minimum raz w roku

 

 

VI Dokumentacja

 

Art. 54

Dokumentację SU stanowią

 • Regulamin SU
 • Roczne sprawozdania z działalności SU
 • Roczne sprawozdania finansowe
 • Protokoły zebrań (księga protokołów)

 

 

VII. Przepisy końcowe.

 

Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

Art. 56

Regulamin jest uchwalany w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu uczniów.

Art. 57

Walne zgromadzenie uczniów w toku kadencji na  wniosek  uczniów  może dokonać zmian  lub  uzupełnień

regulaminu.

Art. 58

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora szkoły i jego ogłoszenia.

Art. 59

 1. Odpisy Regulaminu otrzymują: Przewodniczący SU i Opiekun SU.
 2. Oryginał Regulaminu stanowi załącznik do Statutu Szkoły.
 3. Regulamin jest ogólnie dostępny w bibliotece szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

Opracował: Michał Wojewoda