PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATÓW

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Dyrektora nr XV/2022/2023

z dnia 6 lutego 2023

 

 

Procedura wydawania duplikatów świadectw i duplikatów legitymacji szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim

 

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 939 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1000)

 

I.  Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

 

 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa uczeń lub absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu świadectwa, w którym należy podać przyczynę ubiegania się o duplikat oraz określić:
  • rodzaj świadectwa (ukończenia szkoły/klasy),
  • rok ukończenia szkoły/klasy.

Wzór podania o wydanie duplikatu świadectwa stanowi załącznik nr 1 do procedury.

 1. Do podania o wydanie duplikatu świadectwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu.
 2. Opłata za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 26 zł.
 3. Termin wykonania duplikatu do 14 dni, jeżeli przedłożone podanie zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w
 4. Duplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa sporządzonym na komputerze. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz „Duplikat”, a na końcu dokumentu dodać wyrazy „oryginał podpisali” i wymienić nazwiska osób które podpisały oryginał świadectwa lub stwierdzić nieczytelności podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć pieczęcią urzędową. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii absolwenta.
 1. Na dokumencie na podstawie którego wydaje się duplikat, należy umieścić adnotację o wydaniu duplikatu i odnotować tożsamość osoby odbierającej duplikat, stwierdzoną na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku przesłania dokumentu pocztą doręczenie następuje listem poleconym za zwrotnym poleceniem odbioru, które dołącza się do dokumentu, na którego podstawie wydano
 2. Wydany duplikat świadectwa wpisuje się do rejestru wydanych duplikatów- załącznik nr 2. Uczeń lub absolwent potwierdza odbiór duplikatu świadectwa podpisując się, wpisując datę odbioru oraz serię i numer dowodu
 3. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres za zwrotnym potwierdzeniem
 4. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony

 

II.   Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

 

 1. W przypadku utraty oryginału legitymacji  szkolnej  uczeń może  wystąpić  do  dyrektora  szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu legitymacji, w którym należy podać przyczynę ubiegania się o duplikat. Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 3 do procedury.
 2. Do podania należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji
 3. Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.
 4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.
 5. Wydany duplikat legitymacji szkolnej wpisuje się do rejestru wydanych duplikatów – załącznik nr Uczeń potwierdza odbiór duplikatu legitymacji podpisując się i wpisując datę odbioru.

 

III.   Sposób zapłaty

 

Opłatę za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz duplikatu legitymacji szkolnej należy wnosić na konto Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim 79124054971111001041564142 z dopiskiem „za wydanie duplikatu świadectwa” lub „za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4