Regulamin klasy mundurowej

 

REGULAMIN KLASY MUNDUROWEJ
Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim

 

Prawa i obowiązki, które posiadają uczniowie, zostały zawarte w Statucie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim. Poniższy regulamin jest uzupełnieniem dotyczącym praw i obowiązków uczniów w klasach mundurowych.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin mundurowy określa wygląd zewnętrzny uczniów klas mundurowych.
 2. Mundur jest zewnętrznym znakiem przynależności ucznia do klasy mundurowej.
 3. Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur tak, aby zachował on elegancki i schludny wygląd zewnętrzny.
 4. Umundurowanie ucznia powinno być zawsze zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 5. Uczniowi klasy mundurowej przysługuje miano kadeta.
 6. Warunkiem przyjęcia do klasy mundurowej jest złożenie przez rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenia o bardzo dobrym stanie zdrowia dziecka.
 7. Do klas mundurowych nie są przyjmowane osoby posiadające stałe schorzenia, które będą dyskwalifikować ich w późniejszym naborze do służb mundurowych.
 8. Do klas mundurowych nie są przyjmowani uczniowie posiadający stałe zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego.

II. PRZY NOSZENIU UMUNDUROWANIA OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZASADY:

 1. Umundurowanie zakupują rodzice ucznia na własny koszt.
 2. Uczniowie mają obowiązek noszenia munduru w czasie: zajęć szkolnych (tj. dzień mundurowy, dzień w którym prowadzone są lekcje z przedmiotów specjalizacji kierunkowej oraz w czasie odbywania zajęć edukacyjnych w jednostkach organizacyjnych danych specjalności), w czasie uroczystości szkolnych, uroczystości kościelnych i państwowych, na które zostaje zaproszona szkoła.
 3. W zależności od warunków atmosferycznych, o doborze umundurowania, decyduje wychowawca klasy w uzgodnieniu z koordynatorem klas mundurowych. W dni upalne uczniowie nie są zobowiązani do noszenia bluzy. Jednak obowiązuje jednolitość w ubiorze wszystkich uczniów klasy.
 4. Mundur ma być czysty i wyprasowany. Czyszczenie munduru spoczywa na użytkowniku.
 5. Uczniowie klas mundurowych są zobowiązani do reprezentowania Szkoły na zewnątrz. O formie uczestnictwa decyduje wyłącznie Dyrektor Szkoły.
 6. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu i Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim, uczeń klasy mundurowej, ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przewidzianą dla wszystkich uczniów Szkoły.

III. PODSTAWOWY UBIÓR UCZNIA

Podstawowym ubiorem ucznia klasy logistycznej dla służb mundurowych jest mundur wyjściowy składający się z:

 1. Beretu koloru czarnego z orzełkiem klasy mundurowej -załącznik nr 1.
 2. Czarnego munduru z umieszczonym na lewym rękawie logo szkoły, umieszczoną nad prawą kieszenią naszywką z nazwiskiem – załącznik nr 2.
 3. T-shirtu koloru czarnego.
 4. Pasa głównego, brezentowego w kolorze munduru. (przewidywany do oporządzenia).
 5. Butów wojskowych koloru czarnego.
 6. Kurtki koloru czarnego uniwersalnej dla wszystkich klas.

IV. ŚLUBOWANIE

 1. Każdy kadet klasy mundurowej składa ślubowanie na sztandar szkoły.
 2. Ślubowanie odbywa się na specjalnie zorganizowanej akademii szkolnej, na którą zapraszani są również rodzice lub opiekunowie prawni kadeta.
 3. Ślubowanie od kadetów klas mundurowych odbiera Dyrektor Szkoły.
 4. Treść roty ślubowania zawiera zał. nr 5.

V. UCZNIOM KLAS MUNDUROWYCH ZABRANIA SIĘ:

 1. Użytkowania przedmiotów mundurowych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Trwałego lub tymczasowego deformowania części umundurowania w sposób nieuzasadniony z ich przeznaczeniem, np. poprzez nadmierne wypychanie zewnętrznych kieszeni.
 3. W czasie występowania w mundurze palenia papierosów w miejscach publicznych.
 4. Uczeń występujący w mundurze powinien mieć włosy (wąsy, brodę) schludnie i krótko ostrzyżone. Kobiety na czas występowania w mundurze upinają włosy w taki sposób, by nie przeszkadzały podczas wykonywanych czynności służbowych.
 5. Uczniom występującym w mundurze zabrania się noszenia wszelkiego rodzaju biżuterii oraz ozdób. Kobietom zezwala się jedynie na noszenie małych kolczyków nie wykraczających swoją wielkością poza obszar płatka małżowiny usznej.
 6. Dozwolone jest noszenie obrączki oraz sygnetu lub pierścionka.

VI. OZNAKI KLASOWE ORAZ ZASADY ICH NOSZENIA

 1. Znakiem ucznia klasy mundurowej jest naszywka logo wykonana wg wzoru zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły.
 2. Przyjęty w szkole regulamin pozwala uczniom klas mundurowych otrzymywać kolejne stopnie awansu. W momencie rozpoczęcie nauki uczeń otrzymuje stopień kadeta. Kolejne stopnie awansu otrzymuje po uzyskaniu promocji do następnej klasy na zakończenie roku szkolnego. Dystynkcje stopni noszone są na patce munduru w formie naszywki- załącznik nr 3.
 • kadet – klasa pierwsza – jedna belka
 • starszy kadet – klasa druga – dwie belki
 • kadet sztabowy – klasa trzecia-trzy belki
 • starszy kadet sztabowy – klasa czwarta-cztery belki
 • przewodniczący klasy otrzymuje stopień kaprala

VII. DYSCYPLINA I SZKOLENIE

 1. Uczeń klasy mundurowej powinien być wzorem cnót i zdyscyplinowania, sumiennie wykonywać obowiązek szkolny. Swoją postawą dawać przykład innym uczniom szkoły.
 2. Regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne i specjalizujące.
 3. Podczas zajęć mundurowych i zajęć w dniu, w którym odbywają się zajęcia mundurowe obowiązuje dyscyplina wojskowa, tzn. zajęcia rozpoczyna meldunek wybranego kadeta o gotowości klasy do lekcji.

Uczeń melduje stan klasy według poniższego schematu:

Meldujący: Powstań! Baczność! Pani Profesor/Panie Profesorze/Panie majorze (tu podajemy stopień) dyżurny klasy 1m/2m…Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim melduje klasę gotową do zajęć…(nazwa zajęć). Stan klasy…Nieobecnych…

Prowadzący: Dziękuję

Meldujący: Spocznij!

 1. Uczeń który nie stosuje się do wymogów regulaminu może być odsunięty od zajęć nie ujętych w programie oceniania (wycieczki, obozy, wizyty w jednostkach organizacyjnych).

VIII. PRZYPADKI USUNIECIA Z KLASY MUNDUROWEJ.

 1. Uczeń może zostać czasowo lub na stałe usunięty z klasy mundurowej za:
  • Popełnienie przestępstwa
  • Naruszenie przepisów ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • Naruszenie przepisów ustawy z 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  • Nieprzestrzeganie regulaminów i przepisów obowiązujących na terenie szkoły, podczas wycieczek szkolnych, zajęć szkoleniowych poza szkołą, obozów szkoleniowych
  • Posiadanie środków odurzających, dopalaczy oraz innych substancji psychoaktywnych
  • Naruszenie nietykalności cielesnej innej osoby
  • Znieważenie symboli narodowych, szkolnych
  • Wielokrotne uchylanie się od czynnego udziału w zajęciach wychowania fizycznego i zajęciach mundurowych
  • Otrzymanie na półrocze/zakończenie roku oceny nagannej z zachowania
  • Braku postępów w nauce przedmiotu: zajęcia mundurowe
  • Nieprzestrzeganie regulaminu mundurowego
  • Odmowę bez uzasadnionej przyczyny udziału w uroczystościach mających charakter patriotyczny
  • Brak właściwego umundurowania (bez usprawiedliwienia)  podczas zajęć mundurowych, szkoleń  więcej niż 2 razy w półroczu.
 2. Decyzję w sprawie relegowania ucznia podejmuje dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela-wychowawcy lub prowadzącego zajęcia mundurowe czy z własnej inicjatywy. Decyzja powinna być poprzedzona zasięgnięciem opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.
 3. Odwołanie od decyzji dotyczącej relegowanie w formie pisemnej wnosi się do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od wydania decyzji o tym fakcie.
 4. Przywrócenie ucznia czasowo usuniętego z klasy mundurowej dokonuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego na wniosek zainteresowanego/opiekuna prawnego. Przywrócenia nie można dokonać przed upływem 3 miesięcy od daty usunięcia z klasy mundurowej, pod warunkiem zaobserwowania zmiany zachowania ucznia, braku ocen niedostatecznych w semestrze poprzedzającym przywrócenie oraz zaliczenie materiału dydaktycznego/szkoleniowego realizowanego w ramach zajęć mundurowych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprawy sporne odnośnie noszenia munduru rozstrzyga Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim.
 2. Możliwe jest wprowadzanie zmian w wyposażeniu i wyglądzie umundurowania.
 3. Modyfikacje umundurowania zatwierdza Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim, i nie wymagają one zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną Szkoły.

Załącznik nr 1:

Załącznik nr 2:

Załącznik nr 3:

Załącznik nr 4:

Załącznik nr 5:

Rota ślubowania kadeta klasy mundurowej

My, uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim, Tobie Polsko i Tobie Szkoło uroczyście ślubujemy na sztandar szkoły:

 Rzetelnie wykonywać obowiązki uczniowskie, w pełni korzystać z wiedzy i doświadczenia przekazywanych nam przez naszych nauczycieli.

Ślubujemy

 Godnie reprezentować Szkołę i dochować wierności jej najlepszym tradycjom

Ślubujemy

 Szanować własność szkolną, przestrzegać zarządzeń władz szkoły i stosować się do Statutu Szkoły

Ślubujemy

 Okazywać szacunek rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz ludziom starszym

Ślubujemy

 Rozwijać w sobie postawę obywatelską, traktować patriotyzm jako wartość nadrzędną w codziennej nauce i pracy

Ślubujemy

 Zawsze postępować zgodnie z zasadami humanizmu, w duchu sprawiedliwości społecznej i tolerancji

Ślubujemy

 Cenić wartości ogólnoludzkie, przestrzegać praw człowieka, przeciwstawiać się wszelkim przejawom agresji i przemocy, szanować honor i godność, nie zawieść pokładanych w nas nadziei

Ślubujemy