Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Rodzicielski organ szkoły nosi nazwę Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim.
 2. Rada Rodziców jest organem autonomicznym, demokratycznie wybranym, samorządnym przedstawicielem rodziców, reprezentującym wszystkich rodziców LO, współpracującym z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i organizacjami nadzorującymi szkołę w realizacji zadań szkoły, gdzie pojęcie „szkoła” oznacza instytucję oświatowo – wychowawczą zajmującą się kształceniem i wychowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych, stosownie do przyjętych w danym społeczeństwie celów i zadań oraz koncepcji oświatowo – wychowawczych i programów.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad klasowych wybranym przez zebranie rodziców uczniów każdej klasy w wyborach na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Wybór następuje zwykłą większością głosów.
 4. Regulamin Rady Rodziców określa:
 • Cele i zadania Rady Rodziców;
 • Organizację ogółu rodziców i Rady Rodziców;
 • Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców;
 • Zasady wyborów do organów Rady Rodziców;
 • Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów;
 • Zasady gromadzenia, wydatkowania i obsługi rachunkowej funduszy Rady Rodziców;
 • Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców.

Rozdział II

Cele i zadania Rady Rodziców

 1. Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie interesów rodziców i opiekunów uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim przez podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności współdziałania w procesie wychowania, nauczania i opieki.
 2. Rada Rodziców realizuje swoje cele w szczególności przez:
 • Zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej oraz organowi nadzorującemu szkołę w sprawach związanych z działalność szkoły;
 • Pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju szkoły;
 • Spójne oddziaływanie na młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z jej potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi;
 • Formułowanie wniosków i opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawach;
 • Finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej szkoły;
 • Wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego;
 • Współpracę z dyrektorem i nauczycielami szkoły w celu poprawy jakości jej pracy;
 • Aktywizowanie rodziców do czynnej współpracy z Radą Rodziców.
 1. Do zadań Rady Rodziców należy:
 • Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad szkołą;
 • Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie realizowane przez nauczycieli treści i działania o charakterze wychowawczym kierowane do uczniów oraz Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym kierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli, zapewnienie sprawnego przepływu informacji między rodzicami a organami Szkoły;
 • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, opiniowanie dokumentów szkolnych i projektów planów finansowych;
 • Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;
 • Na wniosek dyrektora szkoły wyrażanie opinii na temat pracy nauczyciela kończącego staż i podlegającego ocenie dorobku;
 • Dokonywanie wyboru przedstawiciela reprezentującego Radę Rodziców podczas konkursu na dyrektora szkoły;
 • Wybór przedstawicieli rodziców do zgromadzeń i komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów szkoły;
 • Uchwalanie corocznego preliminarza Rady Rodziców lub jego zmian;
 • Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców niezbędnych do wspierania potrzeb Szkoły, ustalania zasad wydatkowania tych funduszy,
 • Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla potrzeb szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą, w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,
 • Współudział w realizacji działań opiekuńczo – wychowawczych podejmowanych na podstawie Programu profilaktyki i Programu wychowawczego obowiązującego w szkole.
 • Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu

Rozdział III

Skład i struktura Organów Rady Rodziców oraz sposób ich powoływania

 1. Rada Klasowa rodziców wybierana jest w głosowaniu tajnym przez ogólne zebranie rodziców danej klasy na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu, na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym, które musi się odbyć do dnia 30 września.
 2. Rada Rodziców złożona z przedstawicieli Rad Klasowych zbiera się na zebraniu do dnia 15 października i konstytuuje swój skład osobowy.
 3. Organem przedstawicielskim i wykonawczym Rady Rodziców jest Prezydium, wybrane spośród Rady Rodziców w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 4. Prezydium Rady Rodziców składa się z :
 • Przewodniczącego,
 • Skarbnika,
 • Sekretarza
 • W przypadku nieobecności przewodniczącego jego obowiązki przejmuje skarbnik
 1. Organem kontrolującym prawidłowość działania Rady jest Komisja rewizyjna (co najmniej 2 osoby) wybrana spośród Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na zebraniu plenarnym.
 2. Kadencja Członka Rady Rodziców upływa w roku szkolnym ukończenia szkoły przez ucznia, którego rodzic jest członkiem Prezydium Rady Rodziców, jednak nie wcześniej niż do ukonstytuowania się nowego składu Rady Rodziców.
 3. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się w po każdym zebraniu z rodzicami i w zależności od potrzeb.
 4. Posiedzenia Rady Rodziców mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy Rady Rodziców oraz na wniosek dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział IV

Tryb i zakres działania organów Rady Rodziców

 1. Zakres i tryb działania rad klasowych to w szczególności:
 • Współdziałanie z rodzicami i włączanie ich do realizacji zadań zgodnie z własnym planem pracy;
 • Współdziałanie z Radą Rodziców w realizacji zadań ogólnoszkolnych;
 • Współdziałanie z Radą Rodziców w celu realizacji planu pracy Rady Rodziców;
 • Zwoływanie zebrań rodziców w uzasadnionych przypadkach, a także na wniosek wychowawcy.
 1. Zakres i tryb działania Rady Rodziców:
 • Reprezentowanie ogółu rodziców uczniów Szkoły, wobec dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz;
 • Realizacja planu pracy Rady Rodziców;
 • Podejmowanie decyzji dotyczących działalności, zakresu i realizacji zadań finansowo-gospodarczych;
 • Ścisłe współdziałanie z dyrektorem i Radą Pedagogiczną;
 • Przekazywanie dyrektorowi decyzji, opinii i wniosków Rady Rodziców;
 • Przygotowywanie zebrań Rady Rodziców;
 • Prowadzenie korespondencji i dokumentacji zebrań Rady Rodziców;
 • Prawidłowe przechowywanie całości dokumentacji Rady Rodziców.
 1. Pracami Rady Rodziców i Prezydium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Sekretarz.
 2. Zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej:
 • Czuwanie nad zgodnością działania poszczególnych organów Rady Rodziców zgodnie z regulaminem i przepisami ogólnie obowiązującymi w działalności finansowo-gospodarczej;
 • Składanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli, łącznie z wnioskami pokontrolnymi przed Radą Rodziców;
 • Opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców;
 • Wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę Rodziców.
 1. Finanse Rady Rodziców mogą być kontrolowane jedynie przez Komisję Rewizyjną, Regionalną Izbę Obrachunkową i Urząd Skarbowy.
 2. Członkowie Rady Rodziców wykonują swoją pracę społecznie.

Rozdział V

Podejmowanie uchwał

 1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady Rodziców, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
 3. Rada Rodziców upoważnia prezydium do podejmowania decyzji w imieniu Rady.
 4. Uchwały Rady oraz prezydium Rady Rodziców, które są podejmowane w okresie między zebraniami Rady, są obowiązujące dla wszystkich rodziców.
 5. W przypadku podjęcia przez Radę Rodziców lub prezydium Rady uchwały sprzecznej z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor może zawiesić jej wykonanie i w termie 7 dni uzgodnić z prezydium dalszy tok postępowania.

Rozdział VI

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

 1. Główne źródła funduszy Rady Rodziców to: dobrowolne składki rodziców, a także darowizny od osób fizycznych i prawnych.
 2. Projekt planu finansowego opracowuje Prezydium Rady Rodziców na każdy rok szkolny, uwzględniając przewidywane wpływy i wydatki w nowym roku szkolnym. W okresie od 1 września do zatwierdzenia planu finansowego na dany rok szkolny fundusze wydawane są wg planu finansowego z roku poprzedniego.
 3. Fundusze Rady Rodziców mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych szkoły, w tym szczególnie udzielanie szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami.
 4. Wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady Rodziców mogą składać:
 • Dyrektor,
 • Nauczyciele,
 • Rady klasowe,
 • Samorząd Uczniowski.
 1. Rada może posiadać środki na koncie bankowym, a osobami uprawnionymi do jednoosobowego rozporządzania tymi środkami i reprezentowania Rady Rodziców przed bankiem są:
 • Przewodniczący;
 • Skarbnik
 1. Środki Rady Rodziców mogą być wykorzystywane na udzielenie szkole pomocy materialnej:
 • Przyznawanie najlepszym uczniom nagród finansowych,
 • Zakup nagród dla uczniów szkoły,
 • Współudział w kosztach utrzymania i modernizacji szkoły między innymi: zakup pomocy naukowych dla pracowni przedmiotowych, zakup książek do biblioteki;
 • Wspomaganie finansowe imprez okolicznościowych;
 • Inne wydatki uznane przez Radę Rodziców za celowe.
 1. Za podstawę dokonania wypłaty z Rady Rodziców mogą służyć tylko oryginalne dowody księgowe (rachunki, paragony, dowody wewnętrzne kasy fiskalnej), podpisane przez Przewodniczącego Rady Rodziców lub członka Prezydium Rady Rodziców, a wszelkie wydatki podlegają ewidencji księgowej.
 2. Za prawidłową działalność gospodarczo-finansową Rady Rodziców odpowiada Prezydium Rady Rodziców.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzone uchwałą Rady Rodziców.
 2. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada Rodziców w drodze uchwały.
 3. W działalności finansowej Rady Rodziców obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.
 4. W przypadku nierespektowania uprawnień Rady Rodziców przez dyrekcję szkoły, podległych jej pracowników, a także Radę Pedagogiczną, Prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemnie zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora szkoły lub kierownictw pozostałych organów szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.
 5. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły wynikającego z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia Prezydium rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.
 6. Rada posługuje się pieczęcią podłużną o treści: „Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim, ul. Lipowa 23”
 7. Niniejszy regulamin może być w każdej chwili zmieniony w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.