image_pdfimage_print

Drodzy kandydaci do naszego Liceum, prosimy zapoznać się z harmonogramem rekrutacji znajdującym się na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie   w linku  harmonogram.

Proponujemy na rok szkolny 2021/2022 

 
rekrutację do klas pierwszych z możliwością realizowania w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów:

Klasa a– język angielski, język polski, historia
Klasa b– język angielski, biologia, chemia
Klasa c– język angielski, matematyka, geografia
Klasa m (mundurowa)

 • język angielski, polski, historia
 • lub język angielski, biologia chemia
 • lub język angielski, matematyka, geografia

Klasa mundurowa

 • Oferta skierowana jest do uczniów, którzy, oprócz kształcenia ogólnego przewidzianego w programie liceum, są zainteresowani poznaniem specyfiki służb mundurowych.
 • Głównym celem kształcenia w oddziale mundurowym jest przygotowanie absolwentów do pracy w służbach mundurowych. Na poszczególnych przedmiotach realizowane są treści z zakresu funkcjonowania tych służb.
 • Absolwenci klas mundurowych mogą kontynuować naukę na uczelniach kształcących w zakresie bezpieczeństwa publicznego (policja, straż pożarna, służba więzienna itp.)
 • Zajęcia będą realizowane we współpracy z:

Komendą Powiatową Policji w Opolu Lubelskim,

Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim,

Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim,

innymi służbami mundurowymi

oraz przy wsparciu Starosty Opolskiego i Burmistrza Opola Lubelskiego

 • Wymagania dodatkowe:
  – pisemne oświadczenie – zgoda rodzica na uczęszczanie kandydata do oddziału mundurowego (formularz dostępny w sekretariacie szkoły lub pod tym linkiem; zgodę można przekazać wraz z oryginałami świadectw). Regulamin klasy mundurowej

 Oferujemy atrakcyjne stypendia. Rada Powiatu w Opolu Lubelskim przyjęła regulamin udzielania stypendiów dla uczniów szkół za osiągnięcia naukowe i sportowe. Do otrzymania stypendium za wyniki szkolne uprawnieni są uczniowie Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim oraz uczniowie szkół podstawowych kontynuujący naukę w naszym liceum, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Stypendium mogą otrzymać także laureaci konkursów lub olimpiad przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, którzy uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 4,00 i otrzymali co najmniej ocenę dobrą z zachowania. Uczniowie uzdolnieni sportowo mogą otrzymać stypendium za średnią ocen co najmniej 4,00 i i zajęcie I, II i III miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub zespołowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Wysokość stypendium miesięcznego wynosi od 80 do 150 złotych

Terminy składania dokumentów i harmonogram rekrutacji opublikowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty: Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna: MEN

Dokumenty, jakie powinien dostarczyć kandydat ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły:

 • podanie generowane przez system rekrutacji elektronicznej, lub podanie na formularzu naszej szkoły dostępnym w sekretariacie dla kandydatów spoza systemu naboru elektronicznego, (podanie)
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jako potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole),
 • dwie fotografie.

Dodatkowo- klasa mundurowa

 • pisemna zgoda rodzica na uczęszczanie kandydata do oddziału mundurowego. (druk).