Proponujemy na rok szkolny 2019/2020 
dla uczniów po gimnazjum
rekrutację do trzech klas pierwszych z możliwością realizowania w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów:

Klasa a –  język angielski, język polski, historia
Klasa b – język angielski, biologia, chemia
Klasa c – język angielski, matematyka,  geografia

Uwaga! Każda klasa pierwsza realizuje wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym oraz  język angielski na poziomie rozszerzonym. Od klasy drugiej uczniowie realizują rozszerzenia z innych przedmiotów. Mogą to być rozszerzenia deklarowane  podczas rekrutacji do szkoły lub inne, których wybór uczeń zadeklaruje przed rozpoczęciem nauki w klasie drugiej.

W przypadku odpowiedniej liczby chętnych uczniów proponujemy utworzenie klasy sportowej (piłka nożna) we współpracy z MKS „Opolanin”.

dla uczniów po szkole podstawowej

rekrutację do trzech klas pierwszych z możliwością realizowania w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów:

Klasa a –  język angielski, język polski, historia
Klasa b – język angielski, biologia, chemia
Klasa c – język angielski, matematyka,  geografia

W przypadku odpowiedniej liczby chętnych uczniów proponujemy utworzenie klasy sportowej (piłka nożna) we współpracy z MKS „Opolanin”.

 Oferujemy atrakcyjne stypendia. Rada Powiatu w Opolu Lubelskim przyjęła regulamin udzielania stypendiów dla uczniów szkół za osiągnięcia naukowe i sportowe. Do otrzymania stypendium za wyniki szkolne uprawnieni są uczniowie Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim oraz uczniowie gimnazjów kontynuujący naukę w naszym liceum, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Stypendium mogą otrzymać także laureaci konkursów lub olimpiad przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, którzy uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 4,00 i otrzymali co najmniej ocenę dobrą z zachowania. Uczniowie uzdolnieni sportowo mogą otrzymać stypendium za średnią ocen co najmniej 4,00 i i zajęcie I, II i III miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub zespołowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Wysokość stypendium miesięcznego wynosi od 80 do 150 złotych

Terminy składania dokumentów i harmonogram rekrutacji opublikowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty: Rekrutacja- Kuratorium Oświaty Lublin

Informacje o rekrutacji: MEN Rekrutacja

 

Dokumenty, jakie powinien dostarczyć kandydat ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły:

podanie generowane przez system rekrutacji elektronicznej,

lub podanie na formularzu naszej szkoły dostępnym pod tym linkiem dla kandydatów spoza systemu naboru elektronicznego,

świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty (jako potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole),

dwie fotografie.