Proponujemy na rok szkolny 2018/19 rekrutację do trzech klas pierwszych z możliwością realizowania w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów:
  • Klasa a –  matematyka,  geografia, informatyka, fizyka*

  • Klasa b – biologia, chemia

  • Klasa c –  język polski, historia, wiedza o społeczeństwie*

    * dwa z wymienionych przedmiotów

Uwaga! Każda klasa pierwsza realizuje wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym oraz  język angielski na poziomie rozszerzonym.

 Od klasy drugiej uczniowie realizują rozszerzenia z innych przedmiotów. Mogą to być rozszerzenia deklarowane  podczas rekrutacji do szkoły lub inne, których wybór uczeń zadeklaruje przed rozpoczęciem nauki w klasie drugiej.

 Przedmioty i zajęcia dodatkowe: biochemia, edukacja medialna, projektowanie stron WWW, grafika komputerowa, edukacja artystyczna, ekonomia w praktyce.

 Oferujemy atrakcyjne stypendia. Rada Powiatu w Opolu Lubelskim przyjęła regulamin udzielania stypendiów dla uczniów szkół za osiągnięcia naukowe i sportowe. Do otrzymania stypendium za wyniki szkolne uprawnieni są uczniowie Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim oraz uczniowie gimnazjów kontynuujący naukę w naszym liceum, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Stypendium mogą otrzymać także laureaci konkursów lub olimpiad przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, którzy uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 4,00 i otrzymali co najmniej ocenę dobrą z zachowania. Uczniowie uzdolnieni sportowo mogą otrzymać stypendium za średnią ocen co najmniej 4,00 i i zajęcie I, II i III miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub zespołowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Wysokość stypendium miesięcznego wynosi od 80 do 150 złotych

Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych opublikowane przez lubelskiego kuratora oświaty:

harmonogram rekrutacji

Dokumenty, jakie powinien dostarczyć kandydat ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły:

  • podanie generowane przez system rekrutacji elektronicznej,

  • lub podanie na formularzu naszej szkoły dostępnym pod tym linkiem dla kandydatów spoza systemu naboru elektronicznego,

  • świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego jako potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole),

  • dwie fotografie.

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ustala rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej :

MEN Rekrutacja