Drodzy kandydaci do naszego Liceum, prosimy zapoznać się z harmonogramem rekrutacji  na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie

Proponujemy na rok szkolny 2022/2023

Proponujemy rekrutację do klas pierwszych z możliwością realizowania w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów:

Klasa a– język angielski, język polski, historia
Klasa b– język angielski, biologia, chemia
Klasa c– język angielski, matematyka, geografia
Klasa m (mundurowa)

 • język angielski, język polski, historia
 • lub język angielski, biologia chemia
 • lub język angielski, matematyka, geografia

Klasa mundurowa

 • Oferta skierowana jest do uczniów, którzy, oprócz kształcenia ogólnego przewidzianego w programie liceum, są zainteresowani poznaniem specyfiki służb mundurowych.
 • Głównym celem kształcenia w oddziale mundurowym jest przygotowanie absolwentów do pracy w służbach mundurowych. Na poszczególnych przedmiotach realizowane są treści z zakresu funkcjonowania tych służb.
 • Absolwenci klas mundurowych mogą kontynuować naukę na uczelniach kształcących w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
 • Zajęcia będą realizowane we współpracy z:

Komendą Powiatową Policji w Opolu Lubelskim,

Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim,

Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim,

Wojskami Obrony Terytorialnej

oraz przy wsparciu Starosty Opolskiego i Burmistrza Opola Lubelskiego

 • Wymagania dodatkowe:
  – pisemne oświadczenie – zgoda rodzica na uczęszczanie kandydata do oddziału mundurowego (formularz dostępny w sekretariacie szkoły lub pod tym linkiem; zgodę można przekazać wraz z oryginałami świadectw). Regulamin klasy mundurowej

 Oferujemy atrakcyjne stypendia.

Za wysokie wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia, udział w olimpiadach i konkurach uczniowie naszej szkoły otrzymują stypendia, w tym Stypendium Starosty Opolskiego. Pierwszoklasiści otrzymują Stypendium Starosty Opolskiego na podstawie wyników uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Warunkiem otrzymania stypendium jest średnia ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania. Stypendia otrzymują także laureaci konkursów lub olimpiad przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, którzy uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 4,00 i otrzymali co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Uczniowie uzdolnieni sportowo mogą otrzymać stypendium za średnią ocen co najmniej 4,00 i zajęcie I, II i III miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub zespołowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Dokumenty, jakie powinien dostarczyć kandydat ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły:

 • podanie generowane przez system rekrutacji elektronicznej lub podanie na formularzu naszej szkoły dostępnym w sekretariacie dla kandydatów spoza systemu naboru elektronicznego, (podanie)
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jako potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole),
 • dwie fotografie.

Dodatkowo- klasa mundurowa

 • pisemna zgoda rodzica na uczęszczanie kandydata do oddziału mundurowego. (druk).