image_pdfimage_print
Proponujemy na rok szkolny 2019/2020 
dla uczniów po gimnazjum
rekrutację do pięciu klas pierwszych z możliwością realizowania w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów:

Klasa a – język angielski, język polski, historia
Klasa b – język angielski, biologia, chemia
Klasa c – język angielski, matematyka, geografia
Klasa m (mundurowa)
– język angielski, polski, historia
– lub język angielski, biologia chemia
– lub język angielski, matematyka, geografia
Klasa s (sportowa)
– język angielski, polski, historia
– lub język angielski, biologia chemia
– lub język angielski, matematyka, geografia

Uwaga! Każda klasa pierwsza realizuje wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym oraz  język angielski na poziomie rozszerzonym. Od klasy drugiej uczniowie realizują rozszerzenia z innych przedmiotów. Mogą to być rozszerzenia deklarowane  podczas rekrutacji do szkoły lub inne, których wybór uczeń zadeklaruje przed rozpoczęciem nauki w klasie drugiej.

Klasa mundurowa
• Oferta skierowana jest do uczniów, którzy, oprócz kształcenia ogólnego przewidzianego w programie liceum, są zainteresowani poznaniem specyfiki służb mundurowych.
• Głównym celem kształcenia w oddziale mundurowym jest przygotowanie absolwentów do pracy w służbach mundurowych. Na poszczególnych przedmiotach realizowane są treści z zakresu funkcjonowania tych służb.
• Absolwenci klas mundurowych mogą kontynuować naukę na uczelniach kształcących w zakresie bezpieczeństwa publicznego (policja, straż pożarna, służba więzienna itp.)
• Zajęcia będą realizowane we współpracy z:
Komendą Powiatową Policji w Opolu Lubelskim,
Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim,
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim,
oraz przy wsparciu Starosty Opolskiego i Burmistrza Opola Lubelskiego
• Wymagania dodatkowe:
— pisemna zgoda rodzica na uczęszczanie kandydata do oddziału mundurowego.

Klasa sportowa
• Profil – piłka nożna
• Współpraca z MKS „Opolanin”
• 10 godzin wychowania fizycznego tygodniowo prowadzonych przez trenera klasy UEFA związanego z MKS „Opolanin”
• Wsparcie Starosty Opolskiego i Burmistrza Opola Lubelskiego
• Wymagania dodatkowe:
– orzeczenie lekarskie, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia
– pisemna zgoda rodzica na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego;
– pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w oddziale (próba sprawności fizycznej – 28 maja 2019 r., godz. 10.00, Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim, ul. Lipowa 23).

 

dla uczniów po szkole podstawowej

rekrutację do pięciu klas pierwszych z możliwością realizowania w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów:

Klasa a – język angielski, język polski, historia
Klasa b – język angielski, biologia, chemia
Klasa c – język angielski, matematyka, geografia
Klasa m (mundurowa)
– język angielski, polski, historia
– lub język angielski, biologia chemia
– lub język angielski, matematyka, geografia
Klasa s (sportowa)
– język angielski, polski, historia
– lub język angielski, biologia chemia
– lub język angielski, matematyka, geografia

Klasa mundurowa
• Oferta skierowana jest do uczniów, którzy, oprócz kształcenia ogólnego przewidzianego w programie liceum, są zainteresowani poznaniem specyfiki służb mundurowych.
• Głównym celem kształcenia w oddziale mundurowym jest przygotowanie absolwentów do pracy w służbach mundurowych. Na poszczególnych przedmiotach realizowane są treści z zakresu funkcjonowania tych służb.
• Absolwenci klas mundurowych mogą kontynuować naukę na uczelniach kształcących w zakresie bezpieczeństwa publicznego (policja, straż pożarna, służba więzienna itp.)
• Zajęcia będą realizowane we współpracy z:
Komendą Powiatową Policji w Opolu Lubelskim,
Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim,
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim,
oraz przy wsparciu Starosty Opolskiego i Burmistrza Opola Lubelskiego.
• Wymagania dodatkowe:
– pisemna zgoda rodzica na uczęszczanie kandydata do oddziału mundurowego.

Klasa sportowa
• Profil – piłka nożna
• Współpraca z MKS „Opolanin”
• 10 godzin wychowania fizycznego tygodniowo prowadzonych przez trenera klasy UEFA związanego z MKS „Opolanin”
• Wsparcie Starosty Opolskiego i Burmistrza Opola Lubelskiego
• Wymagania dodatkowe:
– orzeczenie lekarskie, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia
– pisemna zgoda rodzica na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego;
– pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w oddziale (próba sprawności fizycznej – 28 maja 2019 r., godz. 10.00, Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim, ul. Lipowa 23).

 Oferujemy atrakcyjne stypendia. Rada Powiatu w Opolu Lubelskim przyjęła regulamin udzielania stypendiów dla uczniów szkół za osiągnięcia naukowe i sportowe. Do otrzymania stypendium za wyniki szkolne uprawnieni są uczniowie Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim oraz uczniowie gimnazjów kontynuujący naukę w naszym liceum, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Stypendium mogą otrzymać także laureaci konkursów lub olimpiad przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, którzy uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 4,00 i otrzymali co najmniej ocenę dobrą z zachowania. Uczniowie uzdolnieni sportowo mogą otrzymać stypendium za średnią ocen co najmniej 4,00 i i zajęcie I, II i III miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub zespołowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Wysokość stypendium miesięcznego wynosi od 80 do 150 złotych

Terminy składania dokumentów i harmonogram rekrutacji opublikowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty: Rekrutacja- Kuratorium Oświaty Lublin

Informacje o rekrutacji: MEN Rekrutacja

 

Dokumenty, jakie powinien dostarczyć kandydat ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły:

podanie generowane przez system rekrutacji elektronicznej,

lub podanie na formularzu naszej szkoły dostępnym pod tym linkiem dla kandydatów spoza systemu naboru elektronicznego,

świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty (jako potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole),

dwie fotografie.

Dodatkowo –  klasa sportowa
– orzeczenie lekarskie, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia
– pisemna zgoda rodzica na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego;
– pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w oddziale (próba sprawności fizycznej – 28 maja 2019 r., godz. 10.00, Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim, ul. Lipowa 23).

Dodatkowo – klasa mundurowa

– pisemna zgoda rodzica na uczęszczanie kandydata do oddziału mundurowego.