Stypendium dla najlepszych

stypendiumRada Powiatu w Opolu Lubelskim przyjęła regulamin  udzielania stypendiów dla uczniów szkół za osiągnięcia naukowe i sportowe, który będzie obowiązywał od nowego roku szkolnego.  Do otrzymania stypendium za wyniki szkolne uprawnieni są uczniowie naszego liceum i uczniowie  gimnazjów kontynuujący naukę w  Liceum Ogólnokształcącym w Opolu Lubelskim, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75  i otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. . Stypendium mogą otrzymać także laureaci konkursów lub olimpiad przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim i uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 4,00 i otrzymali co najmniej ocenę dobrą z zachowania.  Uczniowie uzdolnieni sportowo mogą otrzymać stypendium za średnią ocen co najmniej 4,00 i i zajęcie I, II i III miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub zespołowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim. wysokość stypendium miesięcznego wynosi od 80 do 150 złotych.

Jeśli  masz wysoką średnią, osiągnięcia naukowe lub sportowe i chcesz otrzymywać stypendium, zapraszamy do naszej szkoły.