Regulamin strzelnicy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2023/2024
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim

 

 

 

REGULAMIN WIRTUALNEJ STRZELNICY

 

Wirtualna Strzelnica przeznaczona jest do prowadzenia szkolenia strzeleckiego w oparciu
o Platformę Edukacyjną jaką jest laserowy system szkoleniowo-treningowy Wisłą w zakresie nauki i doskonalenia umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią oraz realizacji strzelano urozmaiconym stopniu skomplikowania, na różnych wirtualnych odległościach,
z postaw strzeleckich: leżąc, klęcząc, stojąc.

Strzelnica umożliwia prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla 5 strzelających z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej – karabinków i/lub pistoletów (laserowych symulatorów broni).

PRAWO KORZYSTANIA Z WIRTUALNEJ STRZELNICY MAJĄ:

 1. Uczniowie wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkół prowadzących działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa,
 2. Wskazane przez samorząd terytorialny organizacje pozarządowe prowadzące działalność w dziedzinie obronności państwa,
 3. Inne podmioty (osoby) upoważnione przez samorząd terytorialny.

 

Rozdział 1 Warunki korzystania z wirtualnej strzelnicy

 1. Prowadzący strzelanie:
 2. Odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników wirtualnej strzelnicy i osób towarzyszących,
 3. Wyznacza użytkownikom wirtualnej strzelnicy stanowiska strzeleckie oraz miejsce oczekiwania godnie z prowadzonym scenariuszem szkolenia, a osobom towarzyszącym -bezpieczne miejsce umożliwiające obserwację strzelań,
 4. W zależności od organizacji zajęć i planowanego przebiegu szkolenia, może wyznaczyć swojego pomocnika, dla którego określa zakres obowiązków (np. pkt.4,5,6 i inne) i odpowiedzialności,
 5. Podłącza do zasilania napięciem 230V i uruchamia moduł projekcji wirtualnej strzelnicy,
 6. Napełnia magazynki broni treningowej gazem (sprężone powietrze lub naboje CO2),
 7. Wydaje szkolonym broń treningową oraz napełnione gazem magazynki,
 8. Omawia warunki bezpieczeństwa, określa organizację zajęć i przebieg szkolenia w oparciu o ćwiczenia utworzone z wykorzystaniem kreatora/edytora ćwiczeń oraz ćwiczenia ze stałym przebiegiem uwzględniając poziom zaawansowania szkolonych,
 9. Zależnie od zewnętrznych uwarunkowań prowadzi rejestr szkolonych na strzelnicy, w którym zamieszcza się następujące dane:

– imię i nazwisko szkolonych,

-oświadczenie korzystających ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

 1. Na wirtualnej strzelnicy zabrania się:
 2. osobom towarzyszącym wchodzenia na stanowiska strzeleckie i kontaktu z bronią treningową,
 3. posiadania i używania innej broni treningowej/laserowych symulatorów broni niż będące na wyposażeniu wirtualnej strzelnicy
 4. manipulowania przy broni treningowej i dokonywania przy niej zmian technicznych
 5. posiadania i używania przez użytkowników strzelnicy oraz osoby towarzyszące telefonów komórkowych
 6. samodzielnego napełniania przez użytkowników strzelnicy magazynków broni treningowej gazem
 7. użytkowania pojemników z gazem (CO2 i sprężonym powietrzem) niezgodnie z instrukcją umieszczoną na pojemniku.
 8. Na strzelnicy w miejscu widocznym umieszcza się:
 9. tablicę informacyjną o dofinansowaniu strzelnicy z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej
 10. regulamin strzelnicy
 11. plan strzelnicy z oznaczeniem stanowisk strzeleckich i linii otwarcia ognia, ekranu, miejsca oczekiwania użytkowników strzelnicy, miejsca przebywania osób towarzyszących, dróg ewakuacji
 12. miejsc przechowywania akcesoriów technicznych i pojemników z gazem.

 

Rozdział 2: Sposób obchodzenia się z bronią treningową

W celu kształtowania właściwych nawyków posługiwania się bronią:

 1. Na terenie wirtualnej strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim karabiny treningowe nosi się na pasach nośnych, z odłączonymi magazynkami, bez pokrowców. Pistolety treningowe nosi się w kaburach, z odłączonymi magazynkami. Dopuszcza się inny sposób noszenia symulatorów z bronią za zgodą prowadzącego strzelanie.
 2. Wszelkie czynności związane z obsługą broni treningowej dokonuje się wyłącznie z modułami laserowymi (lufami) skierowanymi w kierunku ekranu projekcji obrazu lub wyznaczonego „neutralnego” miejsca.
 3. Wyjmowanie/zdejmowanie broni treningowej odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie (komendę) prowadzącego wirtualne strzelanie.
 4. Dołączanie magazynków do broni treningowej dokonują szkoleni wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie (komendę) prowadzącego wirtualne strzelanie.
 5. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego wirtualne strzelanie.
 6. Po zakończeniu strzelania w zależności od decyzji prowadzącego wirtualne strzelanie, broń treningową zabezpiecza się, odkłada na stanowisku strzeleckim (w wyznaczone miejsce), chowa do kabur.
 7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie z wyznaczonych stanowisk strzeleckich, do celów wirtualnych wyświetlanych na ekranie.

 

Rozdział 3: Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy.

 1. Użytkownicy strzelnicy i osoby towarzyszące są zobowiązani ściśle przestrzegać poleceń prowadzącego wirtualne strzelanie i/lub innej osoby funkcyjnej wskazanej przez niego.
 2. Użytkownikom strzelnicy i osobom towarzyszącym zabrania się wchodzenia poza miejsca wyznaczone przez prowadzącego wirtualne strzelanie bez jego zgody, w szczególności zabrania się wchodzenia poza stanowiska strzeleckie.
 3. Bezwzględnie zabrania się kierowania modułów laserowych w stronę oczu osób przebywających na wirtualnej strzelnicy.
 4. Dzieci poniżej 15 roku życia mogą przebywać na strzelnicy wirtualnej wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.

Osobę naruszającą regulamin może zostać usunięta ze strzelnicy.